ثبت شکایات و انتقادات

برای ارسال انتقادات ،پیشنهادات و شکایات خود لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید :

فروشگاه موظف است در اسرع وقت به شکایت ارسالی رسیدگی و پاسخ را به ایمیل شما ارسال یا به شماره شما پیامک کند.

* این شکایت مستقیما به کارتابل مدیر فروشگاه منتقل می گردد.