8 تا 9 سال


رده سنی 9-8 سال می تواند منتقدانه فکر کند، جالب است بدانید که این سنین بسیار کنجکاو چگونگی کارکردن اشیاء هستند.
ازنظر شناختی ، او می تواند منتقدانه فکر کند و نظرات و تفکراتش را به اشتراک بگذارد و نسبت به چگونگی کارکردن اشیاء مختلف کنجکاو است. اسباب بازی ها به گروه سنی 8 تا 9 سال فرصت شرکت کردن در تصمیم گیری ها، اعتماد به نفس و دانش کافی جهت مواجه شدن با چالش های مختلف بازی را می دهد.

با توجه به این که در این سن مهارت های فیزیکی رشد می یابد، او به فعالیت هایی که نیازمند هماهنگی، تعادل، استقامت، سرعت و …. است علاقه نشان می دهد.