پازل


پازل

کودک از بازی با انواع پازل ها مهارت های مختلفی را یاد می گیرند که برایش بسیار مهم و باارزش می باشند.به وسیله پازل ،کودک مفهوم نظم را درک می کند و تفکر منطقی در او ایجاد می شود. حس کنجکاوی کودک را تحریک می کند و او را وادار می سازد تا قوای ذهنی خود را در جهت رسیدن به هدف به کار گیرد.پازل ها به کودک می آموزند که چگونه از راه منطقی به حل مسائل بپردازند و هماهنگی بین تفکر و عمل در اختیار کودک قرار می گیرد.همچنین در یادگیری رنگ ها و شکل های مختلف بسیار موثر است.